Nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam.

Posted by minhhieu
Category:

Kính gửi: Cục Thú y

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vn đang din biến phức tạp trên thế giới, nhm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ổn định giá thịt lợn tại Thông báo số 178/TB-KL ngày 12/5/2020 kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá quý năm 2020; tiếp theo Công văn số 3359/BNN-VP ngày 27/5/2020 ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xét Công văn s 930/TY-HTQT ngày 11/6/2020 của Cục Thú y về việc nhập khẩu lợn sng từ các nước vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của Cục Thú y về việc nhập khẩu lợn sng từ Thái Lan vào Việt Nam để nuôi/giết mổ làm thực phẩm kể từ ngày 12/6/2020.

2. Giao Cục Thú y ban hành văn bn hướng dn kỹ thuật cụ thể việc kim dịch nhập khẩu lợn sng vào Việt Nam để nuôi/giết mổ làm thực phẩm theo các quy định hiện hành, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn lợn.

3. Cục trưởng Cục Thú y chịu trách nhiệm tăng cường lực lượng, phối hợp cht chẽ với các lực lượng liên ngành tại ca khẩu và chính quyền địa phương, kim soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu lợn sng vào Việt Nam; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưng về việc đảm bảo an toàn dịch bệnh trong việc nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam.

Sau khi đạt được các mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 178/TB-KL và dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động kiểm dịch nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam sẽ được thực hiện theo đúng quy định và trình tự hiện hành. Trước khi dừng áp dụng biện pháp nhập khẩu này 01 (một) tháng,  Cục Thú y có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị liên quan biết để chủ động thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Cục Thú y ch trì, phi hp với các đơn vị liên quan khn trương tổ chức thực hiện./.

Nguồn: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);

– Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phùng Đức Tiến

Bài viết tham khảo thêm:

Thủ tục nhập khẩu thịt đồng lạnh thủy sản.

Thủ tục nhập khẩu mực đông lạnh từ Indonesia.

Thủ tục nhập khẩu đèn led và dán nhãn năng lượng.

Thủ tục nhập khẩu trái cây mới nhất.

Công Ty Thái Tùng Dương lừa Đảo.