Miễn kiểm tra chất lượng nhà nước cho mặt hàng nhập khẩu Rada.

Posted by minhhieu
Category:

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến thủ tục kiểm tra chất lượng mặt hàng ra đa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019. Trong đó, tại điểm c mục 8 Nghị quyết số 99/NQ-CP về chỉ số môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, Chính phủ yêu cầu xử lý đối với mặt hàng ra đa theo hướng: Miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với ra đa. Giao cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ, giấy tờ nộp cho Hải quan, làm căn cứ kiểm tra, thông quan hàng hóa cho đến khi sửa đổi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP”.

Nhập Khẩu Radar
Thủ tục nhập khẩu Radar

Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 1153/BTTTT-CVT ngày 03/4/2020; Bộ Giao thông vận tải có công văn số 3500/BGTVT-KHCN ngày 13/4/2020 đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với mặt hàng ra đa sử dụng cho tàu thuyền đi biển.

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra khi làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng ra đa nhập khẩu sử dụng cho tàu, thuyền đi biển quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nguồn : Tổng Cục Hải Quan.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Các Bộ: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông (để biết)
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG